COMBO 한국어 초급1 (122 Video) + 교재
5점 (35개)
 • 강사 Ninh Thị Thúy
 • 수강기간 210일
 • 금액 999,000 VND
 • 학습시간 23:30:51(122강)
 • 강좌 COMBO 한국어 초급1 (122 Video)

999,000VND

강좌소개

강좌 소개

 • COMBO Master Talk (기초 한국어 회화) + 한국어 초급1 + 비상한국어 초급1 교재- 한국어 처음 배우는 학습자는 본 강좌 통해 한글을 쉽게 배울 수 있다
 • 강좌는 실제 상황의 영상에 따라 회화를 배울 수 있다
 • 강좌는 한국어 기본 문장 구조, 기본 단어, 일상 생활에 자주 쓰는 말 등 알려주는 것이다
 • 이 강좌는 비상 한국어 초급1 교재를 기반으로 제작된다
 • 학습자가 처음부터 한국어를 배울 수 있도록 초급 어휘와 문법을 포함하여 20과에 해당하는 100개의 강의 영상이 있다
 • 강의 영상은 사전 녹화되어 언제 어디서나 학습할 수 있다
 • 각 강의 주제는 실용적이고 재미있는 인트로 영상 소개로 시작되며, 학습자가 학습한 어휘와 문법을 쉽게 적용 할 수 있다 


학습 대상

 • 한국어 처음 배우는 사람- 한글 자음, 모음 결합하는 법을 알고 싶은 사람
 • 기본적인 한국어 회화를 배우고 싶은 사람- 일상 생활에 적용 할 초급 어휘와 문법을 배우고 싶어하는 사람
 • 내용을 완전히 이해하고 한국어에 쉽게 접근하기 위해 베트남 강사의 강의를 듣고 싶어하는 사람 학습 목표- 베트남인 한글 배우는 데 지원
 • 한국어 기본 단어, 문장 구성 파악
 • 한국인과의 기본 한국어 회화- 20과 주제의 40개의 한국어 초급 문법과 수천 개의 어휘를 익히기
 • 체계적으로 한국어에 제대로 접근- Topik 1급 도달하고 실생활에 잘 활용을 위해 기본 한국어 의사 소통 가능
강사소개
Ninh Thị Thúy

Ninh Thị Thúy

프로필

- 이화 여자 대학교 사회 복지학 석사- 하노이 대학교 한국어학과 학사- 하노이 공업 대학교 한국어 센터 강사

제자들에게 한마디

누구나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 한국어 학습 노하우를 배울 수 있습니다. 한국어 기초부터 차근차근 함께해요~!

강의목록
 • 강좌 소개 - Giới thiệu khóa học 03분 49초
 • Bài 1: 인사말 & 교실용어 - Chào hỏi và từ vựng trong lớp học 59초
 • Bài 2: 한글 - Bảng chữ cái Hangeul 11분 09초
 • Bài 3: 자음과 모음 - Nguyên âm và phụ âm 11분 53초
 • Bài 4: 받침 - Phụ âm cuối Patchim 14분 41초
 • Bài 5: 한글 복습 - Ôn tập bảng chữ cái Hangeul 10분 31초
 • Bài 6: 문장 구성 - Cấu trúc câu tiếng Hàn 15분 02초
 • Bài 7: 저는 한국사람이에요. - Tôi là người Hàn Quốc. 10분 55초
 • Bài 8: 이 분은 누구예요? - Người này là ai? 09분 44초
 • Bài 9: 뭐가 있어요? - Có cái gì không? 09분 19초
 • Bài 10: 어디에 강남역이 있어요? - Ga Kangnam ở đâu? 10분 33초
 • Bài 11: 생일이 언제예요? - Sinh nhật bạn khi nào? 10분 48초
 • Bài 12: 한국 식당에 가요. - Tôi đi đến nhà hàng Hàn Quốc. 12분 24초
 • Bài 13: 요즘 한국어를 공부해요. - Dạo này tôi học tiếng Hàn. 09분 05초
 • Bài 14: 지금 몇 시예요? - Bây giờ là mấy giờ? 11분 17초
 • Bài 15: 어제 뭐 했어요? - Hôm qua bạn làm gì? 08분 58초
 • Bài 16: 주말에 영화를 볼까요? - Cuối tuần cùng xem phim không? 09분 10초
 • Bài 17: 한국 화장품은 싸고 좋아요. - Mỹ phẩm Hàn Quốc rẻ và tốt. 10분 29초
 • Bài 18: 떡볶이는 맵지만 맛있어요. - Ttokbokki cay nhưng mà ngon. 10분 50초
 • Bài 19: 저는 명동에 갈 거예요. - Tôi sẽ đi đến Myeong Dong. 11분 24초
 • Bài 20: 한국어를 배우러 왔어요. - Tôi đến để học tiếng Hàn. 10분 59초
 • Bài 21: 한국에 가 봤어요? - Bạn đã đến Hàn Quốc chưa? 13분 25초
 • Bài 22: 1과 Giới thiệu 01분 06초
 • Bài 23: 1과 Từ vựng - Đất nước, công việc 10분 05초
 • Bài 24: 1과 Ngữ pháp 1 - N예요/ 이에요 12분 32초
 • Bài 25: 1과 Ngữ pháp 2 - N이/가 아니에요 09분 03초
 • Bài 26: 1과 Ôn tập - Luyện nói 12분 19초
 • Bài 27: 2과 Giới thiệu 01분 15초
 • Bài 28: 2과 Từ vựng - Gia đình, sự vật 09분 45초
 • Bài 29: 2과 Ngữ pháp 1 - 이 N, 그 N, 저 N 08분 48초
 • Bài 30: 2과 Ngữ pháp 2 - 여기, 거기, 저기 15분 09초
 • Bài 31: 2과 Ôn tập - Luyện nói 13분 08초
 • Bài 32: 3과 Giới thiệu 01분 08초
 • Bài 33: 3과 Từ vựng - Đồ vật, thứ (ngày), trạng thái, cảm nhận 13분 07초
 • Bài 34: 3과 Ngữ pháp 1 - A-아요/어요ⓛ 12분 35초
 • Bài 35: 3과 Ngữ pháp 2 - N도 09분 54초
 • Bài 36: 3과 Ôn tập - Luyện nói 10분 45초
 • Bài 37: 4과 Giới thiệu 01분 15초
 • Bài 38: 4과 Từ vựng - Công việc trong ngày 07분 26초
 • Bài 39: 4과 Ngữ pháp 1 - V-아요/어요② 14분 28초
 • Bài 40: 4과 Ngữ pháp 2 - N에① 11분 04초
 • Bài 41: 4과 Ôn tập - Luyện nói 12분 54초
 • Bài 42: 5과 Giới thiệu 59초
 • Bài 43: 5과 Từ vựng - Địa điểm 09분 31초
 • Bài 44: 5과 Ngữ pháp 1 - N에② 12분 28초
 • Bài 45: 5과 Ngữ pháp 2 - ㅂ 불규칙 13분 42초
 • Bài 46: 5과 Ôn tập - Luyện nói 13분 04초
 • Bài 47: 6과 Giới thiệu 01분 12초
 • Bài 48: 6과 Từ vựng - số 21분 06초
 • Bài 49: 6과 Ngữ pháp 1 - V-(으)ㄹ까요? 11분 26초
 • Bài 50: 6과 Ngữ pháp 2 - 숫자읽기① 09분 03초
 • Bài 51: 6과 Ôn tập - Luyện nói 09분 30초
 • Bài 52: 7과 Giới thiệu 01분 18초
 • Bài 53: 7과 Từ vựng - Động từ 11분 46초
 • Bài 54: 7과 Ngữ pháp 1 - V/A-았어요/었어요 17분 10초
 • Bài 55: 7과 Ngữ pháp 2 - N에서 12분 15초
 • Bài 56: 7과 Ôn tập - Luyện nói 11분 41초
 • Bài 57: 8과 Giới thiệu 01분 03초
 • Bài 58: 8과 Từ vựng - Bệnh viện 07분 21초
 • Bài 59: 8과 Ngữ pháp 1 - V-(으)세요, V-지 마세요 19분 35초
 • Bài 60: 8과 Ngữ pháp 2 - 안 11분 05초
 • Bài 61: 8과 Ôn tập - Luyện nói 12분 09초
 • Bài 62: 9과 Giới thiệu 01분 09초
 • Bài 63: 9과 Từ vựng - Địa điểm, vị trí 13분 12초
 • Bài 64: 9과 Ngữ pháp 1 - V-(으)러 14분 23초
 • Bài 65: 9과 Ngữ pháp 2 - N(으)로 13분 57초
 • Bài 66: 9과 Ôn tập - Luyện nói 13분 03초
 • Bài 67: 10과 Giới thiệu 01분 13초
 • Bài 68: 10과 Từ vựng - Đồ vật, số đếm 20분 37초
 • Bài 69: 10과 Ngữ pháp 1 - N 주세요 15분 02초
 • Bài 70: 10과 Ngữ pháp 2 - 숫자읽기② 16분 50초
 • Bài 71: 10과 Ôn tập - Luyện nói 09분 31초
 • Bài 72: 11과 Giới thiệu 01분 18초
 • Bài 73: 11과 Từ vựng - Địa điểm, phương tiện giao thông 30분 10초
 • Bài 74: 11과 Ngữ pháp 1 - N하고 22분 25초
 • Bài 75: 11과 Ngữ pháp 2 - V-(으)ㄹ 거예요 18분 36초
 • Bài 76: 11과 Ôn tập - Luyện nói 18분 11초
 • Bài 77: 12과 Giới thiệu 01분 09초
 • Bài 78: 12과 Từ vựng - Ngoại hình, tính cách 18분 45초
 • Bài 79: 12과 Ngữ pháp 1 - V/A-고 21분 33초
 • Bài 80: 12과 Ngữ pháp 2 - N부터 N까지 15분 18초
 • Bài 81: 12과 Ôn tập - Luyện nói 16분 26초
 • Bài 82: 13과 Giới thiệu 01분 07초
 • Bài 83: 13과 Từ vựng - Du lịch 14분 35초
 • Bài 84: 13과 Ngữ pháp 1 - V-고 싶다 14분 21초
 • Bài 85: 13과 Ngữ pháp 2 - V/A-(으)면 17분 01초
 • Bài 86: 13과 Ôn tập - Luyện nói 16분 55초
 • Bài 87: 14과 Giới thiệu 01분 12초
 • Bài 88: 14과 Từ vựng - Vận động, nhạc cụ 24분 08초
 • Bài 89: 14과 Ngữ pháp 1 - 못 22분 28초
 • Bài 90: 14과 Ngữ pháp 2 - V/A-아야/어야 되다 20분 50초
 • Bài 91: 14과 Ôn tập - Luyện nói 17분 46초
 • Bài 92: 15과 Giới thiệu 01분 09초
 • Bài 93: 15과 Từ vựng - Thời tiết 17분 15초
 • Bài 94: 15과 Ngữ pháp 1 - V/A-네요, N(이)네요 23분 02초
 • Bài 95: 15과 Ngữ pháp 2 - N(이)랑 17분 19초
 • Bài 96: 15과 Ôn tập - Luyện nói 14분 56초
 • Bài 97: 16과 Giới thiệu 01분 24초
 • Bài 98: 16과 Từ vựng - Chuyển nhà 14분 33초
 • Bài 99: 16과 Ngữ pháp 1 - V/A-아서/어서① 18분 23초
 • Bài 100: 16과 Ngữ pháp 2 - V-(으)ㄹ게요 15분 44초
 • Bài 101: 16과 Ôn tập - Luyện nói 13분 04초
 • Bài 102: 17과 Giới thiệu 01분 13초
 • Bài 103: 17과 Từ vựng - Tiết học 16분 36초
 • Bài 104: 17과 Ngữ pháp 1 - V/A-지만 16분 26초
 • Bài 105: 17과 Ngữ pháp 2 - V-아/어 주세요 16분 51초
 • Bài 106: 17과 Ôn tập - Luyện nói 12분 33초
 • Bài 107: 18과 Giới thiệu 01분 15초
 • Bài 108: 18과 Từ vựng - Cuộc hẹn 13분 54초
 • Bài 109: 18과 Ngữ pháp 1 - 아서/어서②
 • Bài 110: 18과 Ngữ pháp 2 - V/A-(으)ㄹ 때 17분 13초
 • Bài 111: 18과 Ôn tập - Luyện nói 10분 16초
 • Bài 112: 19과 Giới thiệu 01분 12초
 • Bài 113: 19과 Từ vựng - Phương tiện giao thông 14분 35초
 • Bài 114: 19과 Ngữ pháp 1 - ㄷ 불규칙, ㄹ 탈락 22분 00초
 • Bài 115: 19과 Ngữ pháp 2 - V/A-지요?, N(이)지요? 13분 43초
 • Bài 116: 19과 Ôn tập - Luyện nói 12분 46초
 • Bài 117: 20과 Giới thiệu 01분 18초
 • Bài 118: 20과 Từ vựng - Trường học, du học, chuẩn bị xin việc 11분 46초
 • Bài 119: 20과 Ngữ pháp 1 - V-(으)려고요 12분 30초
 • Bài 120: 20과 Ngữ pháp 2 - N 동안 12분 19초
 • Bài 121: 20과 Ôn tập - Luyện nói 09분 51초
수강후기
5점 (35개)
별점을 선택해주세요
 • Lê Thị Ái Quỳnh 2023-06-01 14:45
  Khóa học rất bổ ích
 • Quản Nguyễn Quỳnh Anh 2023-04-03 09:52
 • Quản Trị 2023-03-10 11:10
  sadsiohdfsd
 • Quản Trị 2023-03-10 11:10
  fdsfsdfsdf
 • Quản Trị 2023-03-09 15:12
  fdsfsdf
 • Nguyễn Ly Uyên 2022-10-22 15:10
  Nhiều khi cứ đắn đo sợ lười ko học, may mà đăng ký, giờ ôn thi topik tự tin hẳn ra
 • Dương Minh Vy 2022-10-22 15:04
  Cô ơi tư vấn giúp e với ạ
  0984753429
 • Đặng Tây Vĩnh Chinh 2022-10-21 10:54
  Đúng là thời đại khác rồi, học online vẫn là chân ái nên xúc ngay MK ạ
 • Lê Tuấn Tú 2022-10-20 09:39
  Xin được phép từ chối đi học trung tâm, ở nhà mở lap ra học sướng vch. Vote 5 sao ạ
 • Mai Nga Liên 2022-10-19 17:19
  cô tư vấn em với ạ
 • Nguyễn Thủy Tiên 2022-10-12 14:59
  Địa điểm học tiếng hàn uy tín cho mọi người
 • Tô Xuân Dương 2022-10-12 14:57
  Cảm ơn trung tâm chia sẻ tài liệu hữu ích
 • Hoàng Tố Trinh 2022-10-11 16:56
  Có ai fan cô thuý qua livestream ko ạ, thích mấy bài cô dạy phát âm ghê ó
 • Phan Minh Lâm 2022-10-11 16:54
  Mình cũng bập bẹ tiếng Hàn nên muốn tự ôn thử xem sao, vào đây học mà nghiền quá sao giờ :(
 • Dương Ly 2022-10-11 16:51
  Bảo sao top 1 bán sách ở HQ, giáo trình xịn mà học hay thế này cơ mà. Thích lắm ạaa
 • Lê Thùy Ánh 2022-10-10 16:54
  Bài học thú vị, giáo viên dạy hay ạ. vote 5 sao!!
 • Lê Thiên Hương 2022-10-10 16:54
  Giáo trình dạy hay và rất thú vị, ủng hộ trung tâm. vote 5 sao ạ
 • Lê Thị Nữ 2022-10-10 16:45
  Cô ơi tư vấn giúp e với ạ
  0984753938
 • Nguyễn Tấn Đức 2022-10-10 16:43
  cô tư vấn em với ạ
 • Nguyễn Hoàng Ngân 2022-10-08 15:29
  Mọi người ơi học cùng với sách MK đi, auto hiểu bài mà năng suất
 • Nguyễn Mỹ Quỳnh 2022-10-08 15:26
  cô dạy hay mà kĩ ghê, cảm giác chẳng cần học nhiều cũng nhớ bài
 • Lê Việt Nhân 2022-10-08 15:23
  Sinh viên khoa Hàn hổng kiến thức nên phải vô đây bồi dưỡng, học xong nắm chắc kiến thức nên vote 5 sao ạ
 • Huỳnh Kim Thùy 2022-10-08 15:21
  Mình là sinh viên UEF mấy lần anh chị qua trường cho học thử thích quá nên vô đăng ký luôn. Đúng tiện mà rẻ lắm. Vote 5 sao cho trung tâm ạ
 • Trần Việt Quốc 2022-10-08 15:19
  từ tiktok qua đây phải đăng ký luôn vì quá mê kkk
 • Đặng Lê Thiên Chinh 2022-10-07 14:46
  Học hay dã man, thích cô Thuý
 • Phan Thanh Lâm 2022-10-07 14:43
  Học hay dã man, thích cô Thuý
 • Đoàn Hoàng Thùy 2022-10-07 14:40
  tư vấn giúp em với ạ, em cảm ơn
 • Mai Tiến Đạt 2022-10-07 14:38
  chào thầy cô, thầy cô tư vấn dùm em, e muốn đăng ký
 • Đinh Tiến Hoàng 2022-10-07 14:36
  Địa điểm học tiếng hàn uy tín cho mọi người
 • Trương Tuấn Anh 2022-10-06 15:06
  Mình đã học qua nhiều nền tảng online mà không đâu tiện như MK, lại còn được học phát âm free nên là chốt đơn 5sao ahihi
 • Lê Anh Nam 2022-10-06 15:03
  Mình thật sự rất lười, nhưng từ ngày mua sách với khoá học là chăm thấy rõ. Đúng là học ngôn ngữ cần có bạn đồng hành như MK kkk
 • Dương Bảo Phương 2022-10-06 15:00
  Em đăng ký mua khoá, inbox giúp em ạ
 • Nguyễn Đình Văn 2022-10-06 14:57
  Vẫn cứ là thích tự học thế này, đi làm về tiện lúc nào học luôn. Rất thích nên vote 5 sao ạ
 • Đặng Thanh Hương 2022-10-06 14:55
  Combo cô Thuý với MK đúng là hay mà xịn thật, học thui cả nhà ơi
 • Hồ Thị Diệu Huyền 2022-04-15 18:47

강좌 구매 등록 하세요!

아래 등록 정보를 입력하시면 Master Korean는 연락 드리겠습니다.


이 강좌의 관련 강좌
 • 좋아요 [-30%] EPS TOPIK 개념특강
  [-30%] EPS TOPIK 개념특강

  Ninh Thị Thúy선생님 총 23강

  수강기간 : 90일

 • 좋아요 [-30%] 기초 한국어회화 (MasterTalk) - 22강
  [-30%] 기초 한국어회화 (MasterTalk) - 22강

  Ninh Thị Thúy선생님 총 22강

  수강기간 : 90일

 • 좋아요 [-30%] EPS - TOPIK 모의고사
  [-30%] EPS - TOPIK 모의고사

  Ninh Thị Thúy선생님 총 8강

  수강기간 : 60일

 • 좋아요 [-30%] TOPIK 마스터 패턴-듣기 능력 정복
  [-30%] TOPIK 마스터 패턴-듣기 능력 정복

  Ninh Thị Thúy선생님 총 18강

  수강기간 : 60일

 • 좋아요 [-30%] TOPIK 마스터 키-읽기 능력 정복
  [-30%] TOPIK 마스터 키-읽기 능력 정복

  Ninh Thị Thúy선생님 총 18강

  수강기간 : 60일

 • 좋아요 [-30%] 한국어 중급 2 (80강)
  [-30%] 한국어 중급 2 (80강)

  Kim Mi Sook선생님 총 80강

  수강기간 : 180일

 • 좋아요 [-30%] 한국어 중급 1 (80강)
  [-30%] 한국어 중급 1 (80강)

  Kim Mi Sook선생님 총 80강

  수강기간 : 180일

이 강좌의 관련 교재
 • 배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (초급 1)
  배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (초급 1)

  비상교육김미숙

  금액 199,000 VND